miercuri, 5 februarie 2014

Profesorii suplinitori pot solicita prelungirea contractului de muncă dacă au obţinut cel puţin nota 7,00 la titularizare în anii 2013, 2012 sau 2011

Conform OMEN 5451 din 12.11.2013 privind Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 este prevăzută prelungirea duratei contractelor de muncă pentru cadrele didactice suplinitoare în anul şcolar 2013-2014 după cum urmează:
Capitolul VIII Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011.
Art. 57 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011, conform prezentei Metodologii. 
(2) Cadrele didactice calificate care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2012 şi/sau 2013, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) în specialitatea postului, care au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine” şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Cererile adresate, de cadrele didactice netitulare, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în vederea modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, respinse la nivelul unităţilor de învăţământ, se iau în considerare pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se ia în calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2012-2013. La medii de repartizare egale se ia în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă în cadrul concursului/concursurilor de titularizare susţinute în perioada 2012-2013. Dacă nici astfel nu se ajunge la departajare, atunci, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 58 alin. (10), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică. (3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2011, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi. (4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(3). Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cadrele didactice care au obţinut acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.

Pentru alte informatii privind miscarea personalului didactic 2014-2015, accesati aici.


Postat de: Prof. Roxana CERCEL

duminică, 5 ianuarie 2014

Bine v-am regasit in 2014!!!


Iată-ne din nou pe metereze într-un nou an. Acum ne îmfruptăm din ultimele bucate pregătite pentru sărbătorile de iarnă care se încheie cu Boboteaza şi Sf. Ioan. 
Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor care tocmai au trecut, vine din inimile noastre…! 
Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. 
La Multi Ani şi Un An Nou Fericit!
 

 Postat de: Prof. Roxana CERCEL