miercuri, 9 ianuarie 2013

Definitivat 2013


Conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învîţământ publicat pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, proba scrisă se va susţine pe 18 iulie. Rezultatele vor fi afişate pe 23 iulie, iar contestaţiile se vor înregistra în zilele de 23-24 iulie. Rezultatele finale se vor afla pe data de 27 iulie, conform calendarului de desfăşurare a examenului.
Examenul de acordare a definitivării în ănvăţământ constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă.
Proba scrisă poate fi susţinută la una din specializările înscrisă pe diploma pe care candidatul o deţine sau la una dintre disciplinele pe care candidatul o poate preda.
Înscrierea la examen se face la unităţile de învăţământ. Dosarul de înscriere va cuprinde recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde acesta are norma de bază, adeverinţa privind calificativul parţial pentru anul în curs, adeverinţa din care să rezulte vechimea în învăţământ, procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii de învăţământ unde s-au făcut inspecţiile.
Conform aceleiaşi metodologii, nota minimă de promovare a examenului este 8,00.
Pentru alte informţii accesaţi aici.


Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu