joi, 8 noiembrie 2012

Concluziile ISMB după inspecţiile tematice din luna octombrie


Activitatea desfăşurată în timpul inspecţiei a constat în: asistenţe la orele de curs, completarea fişei de observare a lecţiei, acordarea calificativului cadrelor didactice asistate la clasă, discuţii cu cadrele didactice, elevii/preşcolarii, după caz, conducerea unităţii de învăţământ, verificarea documentelor adiacente procesului educativ desfăşurat în cadrul disciplinei.
În urma activităţii de inspecţie şcolară tematică la capitolul PUNCTE TARI printre altele, s-au constat următoarele: au fost elaborate documentele de proiectare curriculară în concordanţă cu reglementările în vigoare, marea majoritate a cadrelor didactice sunt calificate, există profesori mentori, oferta CDŞ este variată, sunt efectuate activităţi metodice de perfecţionare pe problematica evaluării curente, predictive, de progres şi finală, folosirea sistemelor informatice moderne, AEL în procesul instructiv-educativ, parteneriate educaţionale interne şi externe.
De asemenea, inspectorii au constatat şi o serie de PUNCTE SLABE în activitatea de inspecţie realizată în şcoli. Dintre acestea reţinem că s-au consemnat greşeli ştiinţifice ale cadrelor didactice (exprimări deficitare/erori de exprimare la cadrele didactice specialitatea limbi moderne), utilizarea de strategii didactice preponderent tradiţionale, centrarea activităţii didactice, în continuare, mai mult pe profesor decît pe elev, planificări calendaristice incomplete la anumite capitole, portofolii ale cadrelor didactice care nu respectă prevederile legale în vigoare, lipsa unor proiectări didactice clare şi coerente, stil didactic excesiv-permisiv, demersul didactic nu se bazează pe competenţe de atins, dozarea timpului pentru activităţile didactice propuse este necorespunzătoare, nu se face predare diferenţiată în mod constant prin sarcini de lucru diferite în funcţie de nivelul de cunoaştere al clasei, cadre didactice care îşi consideră pregătirea profesională încheiată şi nu acceptă consilierea inspectorului, management deficitar al clasei, accent sporit pe partea teoretică în demersul didactic şi mai puţin pe cea aplicativă, dotarea cabinetelor de specialitate cu material didactic insuficient sau depăşit, prezenţa elevilor la orele asistate a fost, deseori, slabă.
Cu speranţa că se vor lua măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficienţelor, urăm tuturor celor cu numele de Mihail şi Gavriil în această zi de sărbătoare creştină un călduros LA MULŢI ANI!!!

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu