joi, 5 aprilie 2012

A inceput înscrierea pentru examenul de titularizare 2012. Iată cum se procedează...

Luni 2 aprilie a fost deschisă lista înscrierilor pentru concursul de titulatizare 2012 şi ea se va încheia pe 12 aprilie conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (vezi aici).

Actele necesare la dosar conform cererii de înscriere sunt următoarele:

1. Copii legalizate acte studii, foaie matricolă şi certificat profesional

2. Absolvenţii promoţiei 2012 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că s-a frecventat modulul pedagogic

3. Copii certificate de obţinere a gradelor didactice

4. Copii certificate naştere, căsătorie (pentru cei care şi-au schimbat numele)

5. Copie după actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul)

6. Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul)

7. Copie CI

8. Adeverinţă din care să rezulte vechimea în învăţământ (dacă este cazul)

9. Copie carnet de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă al salariaţilor

10. Aviz medical din care să rezulte că sunteţi apt(ă) pentru a preda în învăţământ

11. Declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşuraţi activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice

12. Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu).

Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar constă în proba practică sau inspecţia la clasă şi proba scrisă din didactica specialităţii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al Ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Inspecţia specială la clasă se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs.

Evaluarea se va face cu note de la 10 la 1 . Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă, iar media de repartizare se calculează astfel:

[(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4

Pentru angajare pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează după aceeaşi formulă menţionată mai în sus.

După ce v-aţi depus dosarul la Centrul de concurs unde sunteti arondat (vezi aici lista Centrelor de concurs) trebuie să faceţi conform calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013, validare înscrierii în perioada 20-28 aprilie. Aceasta se va face prin semnătură de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială. Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

În perioada 2 mai-8 iunie 2012 se organizează şi se desfăşoară probele practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă. Nu mă întrebaţi unde se vor desfăşura acestea pentru că nu se menţionează în Metodologie.

Pe data de 2 august 2012 se desfăşoară proba scrisă a concursului. Rezultatele sunt afişate pe 6 august, iar înregistrarea contestaţiilor în zilele de 6 şi 7 august. Acestea primesc rezolvarea pe 8 august, iar pe 9 august 2012 se vor afişa rezultatele finale la concursul de titularizare.

Aşadar, succes tuturor candidaţilor!!!

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu