sâmbătă, 2 iunie 2012

Legea educatiei a fost modificata...

OUG 21/30.05.2012

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 31 mai 2012

ARTICOL UNIC

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează

după cum urmează:

1. La articolul 63, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona

sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.

2. La articolul 158, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la finalul anului universitar 2012-2013,evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare şcoală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.

3. La articolul 160, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru anul universitar 2012-2013, numărul

granturilor doctorale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se repartizează IOSUD prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. IOSUD repartizează şcolilor doctorale granturile doctorale prin competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universităţii

4. La articolul 162, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012-2013, studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitară

5. La articolul 193, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

(91) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în anul universitar 2012-2013, programele de

excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3).

6. La articolul 193, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în anul universitar 2012-2013 sunt finanţate din

fonduri publice, ţinând cont de evaluarea realizată conform alin. (3), programe de licenţă, master şi doctorat în universităţile de stat menţionate la alin. (4).

7. La articolul 252, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 252

(1) Personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar la data intrării în

vigoare a prezentei legi îşi păstrează dreptul dobândit la concursul naţional unic de titularizare,

prin repartiţie guvernamentală sau prin orice altă formă legală.

(2) Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar titularizat după intrarea

în vigoare a prezentei legi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul didactic prevăzut la alin. (1).

8. La articolul 252, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

(5) Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază, la cerere,

de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în cadrul căreia un cadru

didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o

unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă unitate de

învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă, cu păstrarea statutului de cadru

didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar.

(6) Pretransferul se realizează în aceeaşi localitate, în localitatea în care îşi are domiciliul

cadrul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

9. Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 253

(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în

anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:

a)se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b)consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.

(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la

concursuri de titularizare în anul 2011, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

10. La articolul 254, alineatele (11), (13), ( 16 ), ( 17 ) şi ( 19 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(11) În învăţământul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea

posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care organizează concursul. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de muncă se face de directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general.

........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

(13) Candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ, profesori cu drept de practică,

şi au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant sunt titulari în învăţământul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie cu aceştia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

(16) Directorii unităţilor de învăţământ comunică în scris inspectoratului şcolar, imediat

după concurs, următoarele situaţii:

a)angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pe posturi

didactice a candidaţilor validaţi după concurs;

b)debutanţii care au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de

administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant şi pentru care consiliul de

administraţie al unităţii de învăţământ poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situaţia în care aceşti candidaţi

promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ;

c)candidaţii participanţi la concurs şi nerepartizaţi;

d)posturile didactice şi orele rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unităţii

sau al consorţiilor şcolare.

(17) Inspectoratul şcolar centralizează la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti posturile

didactice şi orele rămase neocupate, care vor fi repartizate în ordinea stabilită prin metodologie

elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

(19) Posturile didactice rămase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului şcolar

se ocupă pe perioadă determinată, prin detaşare sau prin plata cu ora, până la sfârşitul anului

şcolar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea

postului/catedrei. În situaţia în care posturile didactice eliberate în timpul anului şcolar nu pot fi

astfel ocupate, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri

pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe

perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, consiliile de

administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în

profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă

determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.

11. După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 2541, cu următorul cuprins:

Articolul 2541

(1) Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar poate fi detaşat în interesul

învăţământului, cu acordul său, pentru ocuparea unor posturi din unităţi/instituţii de învăţământ şi unităţi conexe, la solicitarea acestuia, precum şi pentru asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a conducerii unităţilor de învăţământ, unităţilor conexe ale învăţământului

preuniversitar, inspectoratelor şcolare şi caselor corpului didactic şi a funcţiilor de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare. Detaşarea în interesul învăţământului se realizează conform

metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se

realizează prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi, cu păstrarea calităţii de titular în învăţământul preuniversitar.

(3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la

organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de cadre

didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, după cum urmează:

a)prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice finanţatoare,

la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, a unui cadru

didactic din cadrul unităţii de învăţământ respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de

numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea

unitatea şcolară;

b)prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul

preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, la

propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate,

prin decizie a inspectorului şcolar general.

12. La articolul 255, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

(9) Personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar care beneficiază de pensie de

invaliditate de gradul III i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată schimbarea gradului de invaliditate sau redobândirea capacităţii de muncă.

Rezervarea catedrei/postului didactic încetează de la data emiterii de către medicul expert al

asigurărilor sociale a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacităţii de muncă.

13. La articolul 285, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012-2013, în învăţământul

superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute la alin. (1).

14. La articolul 289, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (4), în cazul în care instituţiile de învăţământ

superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, după o metodologie stabilită de senatul universitar.

Asadar, Legea Educatiei a fost modificata in interesul invatamantului…In zilele urmatoare voi cauta sa explic de ce consider ca aceste modificari sunt pozitive…

Profesor Cristian Bebe

Secretar Comisie Educatie PNL Bucuresti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu