miercuri, 3 octombrie 2012

Inscriere pentru examenul de gradul II didactic – luna octombrie


Condiţiile care ar trebui îndeplinite pentru înscrierea la examenul de obţinere a gradului II în conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobată prin OM 5720/2009:
VECHIMEA NECESARA
Pentru acordarea gradului didactic II personalului didactic cu functia de baza in invatamant si cu norma intreaga, se cere o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant sau de cel putin 3 ani pentru personalul didactic care a obtinut definitivatul cu media 10.
Pentru personalul didactic asociat sau suplinitor care nu a functionat pe o norma intreaga, se calculeaza un coeficient anual de vechime la catedra prin impartirea numarului de ore prestate de candidat in anul respectiv la numarul anual de ore corespunzator functiei didactice cu norma intreaga din care a prestat ore, avandu-se in vedere numarul de saptamani de activitate didactica din structura anului scolar. Coeficientul se calculeaza pentru fiecare dintre anii de functionare la catedra dupa obtinerea definitivatului. Conditia de vechime la catedra prevazuta se considera indeplinita atunci cand suma coeficientilor anuali astfel calculati este de cel putin 4, respectiv 3, in cazul candidatilor care au obtinut media 10 la examenul de definitivare in invatamant.
Pentru personalul didactic titular care ocupa functii cu drept de rezervare a postului didactic perioada de rezervare a postului didactic se considera vechime la catedra. Cadrele didactice aflate in aceasta situatie trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare saptamanal in anul in care li se efectueaza inspectia speciala.
In toate cazurile, vechimea la catedra necesara inscrierii se calculeaza de la data obtinerii definitivatului pana la data de 31 august a anului scolar in care se sustine examenul pentru gradul didactic II.
ÎNSCRIEREA
Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic II, candidatii trebuie sa obtina calificativul de cel putin „bine” la aprecierile anuale si la inspectiile scolare, daca acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de activitate premergatori inscrierii.
DEPUNEREA DOSARELOR
Inscrierea pentru acordarea gradului didactic II in invatamant se face pe baza de cerere, insotita de dosarul de inscriere, in fiecare an, in perioada 1-31 octombrie, pentru sesiunea din anul scolar urmator, la conducerile unitatilor de invatamant.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Cererea tip de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar, in care candidatii vor nominaliza institutia de invatamant centru de perfectionare la care doresc sa sustina examenul;
Fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii;
Copia legalizata a certificatului de nastere;
Copia certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;
Copia legalizata a diplomei de studii insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;
Copia dupa certificatul de acordare a definitivarii in invatamant, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;
Recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;
Dovada privind calificativele acordate in ultimii doi ani scolari;
Dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare in ultimii patru ani scolari;
Copia procesului verbal al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii.
SPECIALIZAREA DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN
Definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I pot fi obtinute, in cadrul fiecarei functii didactice, la specializarea pe care cadrul didactic o preda, sau la una dintre specializarile inscrise pe diplomele pe care le detine, conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
PROBELE DE EXAMEN
Inspectie speciala, precedată de cel putin doua inspectii curente efectuate si evaluate conform art. 46 din Metodologie;
Probe scrise si orale la disciplinele prevăzute in art. 52 din Metodologie.

Media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel putin 7 (sapte).
Candidatii declarati respinsi la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reinscrie pentru sustinerea examenului dupa trecerea unui an scolar, prin depunerea unui nou dosar de inscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor precizate in Metodologie. Ei se pot prezenta la probele de examen in sesiunea din anul scolar urmator celui in care s-au reinscris.

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu