joi, 1 septembrie 2011

Pe ce baza legala au fost numiti directorii din preuniversitar?

Cu cateva zile inainte de 1 septembrie, inspectoratele scolare au numit directorii.Nu vreau sa spun aici ca aceste numiri au fost preponderent politice pentru ca acest lucru este deja stiut de catre toata lumea.Se stie faptul ca intr-o scoala trebuie aprobate diverse contracte si ca fondurile pentru partid, in conceptia PDL-ului, se fac din bani publici.As vrea sa scriu aici despre legalitatea acestor numiri de directori...Conform Legii Educatiei, ultima varianta:

ART. 95

(1) Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului, cu personalitate juridicã,având în principal urmãtoarele atributii:

a. aplicã politicile si strategiile Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului la niveljudetean, respectiv al municipiului Bucuresti;b. controleazã aplicarea legislatiei si monitorizeazã calitatea activitãtilor de predare-învãtare si respectarea standardelor nationale/indicatorilor de performantã, prin inspectia scolarã;

c. controleazã, monitorizeazã si evalueazã calitatea managementului unitãtilor si institutiilor de învãtãmânt;

d. asigurã, împreunã cu autoritãtile administratiei publice locale, scolarizarea elevilor si monitorizeazã participarea la cursuri a acestora pe durata învãtãmântului obligatoriu;

e. coordoneazã admiterea în licee, evaluãrile nationale si concursurile scolare la nivelul unitãtilor deînvãtãmânt din judet si, respectiv, din municipiul Bucuresti;

f. monitorizeazã implementarea programelor nationale initiate de Ministerul Educatiei, Cercetãrii,Tineretului si Sportului pe aria judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a proiectelor derulate de unitãtile scolare si cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educatiei si tineretului;

g. mediazã conflictele si litigiile survenite între autoritatea administratiei publice locale si unitãtile de învãtãmânt;

h. coordoneazã si controleazã activitãtile unitãtilor conexe ale Ministerului Educatiei, Cercetãrii,Tineretului si Sportului din aria judetului/municipiului Bucuresti;

i. prezintã un raport anual privind starea învãtãmântului pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Acest raport se face public;

j. aprobã, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judetene, înfiintarea unitãtilor pentru educatie timpurie, învãtãmânt primar si gimnazial;

k. aplicã politicile educationale nationale la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

l. acordã consiliere si asistentã unitãtilor si institutiilor de învãtãmânt în gestionarea resurselor umane si a posturilor didactice la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

m. monitorizeazã activitãtile de constituire, de vacantare si de ocupare a posturilor didactice din unitãtile de învãtãmânt;

n. gestioneazã baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unitãtile de învãtãmânt, precum si întreaga bazã de date a educatiei;

o. înainteazã spre avizare Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului reteaua scolarãdin raza lor teritorialã propusã de autoritãtile administratiei publice locale, în conformitate cu politicaeducationalã, a documentelor strategice privind dezvoltarea economicã si socialã la nivel regional,judetean si local, dupã consultarea unitãtilor de învãtãmânt, a operatorilor economici si a partenerilor sociali interesati;

p. realizeazã auditarea periodicã a resursei umane din învãtãmântul preuniversitar;

q. asigurã colectarea datelor statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia.

Dupa cum se poate observa, inspectoratele scolare nu mai au nici o atributiune in legatura cu numirea directorilor intr-o scoala.Mai mult decat atat, in legea noua se specifica:

ART. 257

(1) Functia de director si de director adjunct se ocupã prin concurs public de cãtre cadre didactice titular membre ale corpului national de experti în management educational.

(2) Concursul pentru ocuparea functiilor de director sau de director adjunct se organizeazã de unitatea de învãtãmânt, prin consiliul de administratie.

In aceeasi lege se precizeaza ca:

Art.258

(7) În conditiile vacantãrii functiei de director, pânã la organizarea unui nou concurs, conducerea interimarã este preluatã, prin hotãrâre a consiliului de administratie, de cãtre directorul adjunct sau un cadru didactic membru în consiliul de administratie, care devine automat si ordonator de credite.

Asadar, in mod normal trebuia ca in cazul directorilor, pana la organizarea concursului sa se aplice acest articol 258 din Legea Educatiei.Faptul ca directorii de scoli au fost numiti si anul acesta in baza vechii legi nu face decat sa acopere de nulitate aceste numiri, daca tinem cont de faptul ca in noua lege se specifica, la art.361 ca vechea lege a fost abrogata.Dar, despre aceste numiri de directori, cu cazul concret al unui liceu din Bucuresti, vom vorbi poate in zilele care urmeaza...

Profesor Cristian Bebe

Secretar Comisie Educatie PNL4

Un comentariu: